Назад

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Искър, в ПИ с идентификатор № 14831.6522.404 и в ПИ с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на с. Герман, р-н "Панчарево", ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на тръбен водосток Ф150 при км 36+569 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" от км 35+180 до км 41+100“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи


Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Искър, в поземлен имот с идентификатор № 14831.6522.404 и в поземлен имот с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на село Герман, район "Панчарево", ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на тръбен водосток Ф150 при км 36+569 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" (СОП) от км 35+180 до км 41+100“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.

Съобщение № РР-04-120-(6)/06.01.2020 г. съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите