Назад

ОПМ ООД обявява инвестиционно предложение за изграждане на 8 редови жилищни сгради, трафопост и изгребна яма - ул. „Мария-Магдалена” № 57, р-н "Витоша"

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

От „ОПМ” ООД

 

ЕИК: 175026832, управител: Мариета Николова

седалище и адрес на управление: гр. София , р-н "Оборище", ул. ”Георги С. Раковски” № 86, вх. Б, ет. 3, ап. 5

Лице за контакти:

Мариета Николова, моб. тел. 0888/56-40-51

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Витоша" – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Осем редови жилищни сгради, трафопост и изгребна яма“, в поземлен имот с индентификатор 68134.2043.124, кв. 47, ул. „Мария-Магдалена”  № 57, р-н "Витоша", гр. София – ново строителство.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС