Назад

Инвестиционно предложение от „Бокал-Инженеринг“ ООД за топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VII-9, кв. 38, ул. “Будапеща”, м. ГГЦ-Зона В 15, р-н "Сердика"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БОКАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,

със седалище и адрес на управление гр. София, СО – район „Сердика”, ул. „Тимок” № 4, ЕИК 175347891, представлявано от управителя Бойко Калчунков – възложител

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VII-9, кв. 38, ул. “Будапеща”, м. ГГЦ-Зона В 15,СО, р-н „Сердика”, гр. София“

 

За контакти: Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС