Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно намерение на Р-СКРАП ЕООД за Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО събиране и третиране на отпадъци от автомобилни компоненти и събиране и съхраняване на НУБА 20.04.2016
Инвестиционно намерение от А.С.А. България ЕООД за Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (препакетиране) на отпадъци 12.02.2016
Инвестиционното предложение: Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък 08.06.2015
Инвестиционното намерение на Стеалит ООД за Изграждане на инсталация за преработка на отпадни масла, греси и пластмаса 28.05.2015
Инвестиционното намерение на Летище София ЕАД за Изграждане на нова гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари в ГСМ на Летище София ЕАД 16.01.2015
Покана за заявяване на интерес към всички лица имащи интерес от ползване на фракция получена от преработката на отпадъци–RDF относно изпълнението на фаза ІІ на роекта за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци 18.09.2014
Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за: „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка Садипата 24.03.2014
Обява от Столична община за инвестиционно предложение за: Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка Садината 13.03.2014
Обява от Столична община за инвестиционно намерение за изваждане от обхвата на КР № 255-Н0/2008г., отнасящо се за Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ри етап 10.03.2014