Назад

Съобщение за постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район зареконструкция и разширение на южното платно на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III” и ремонт на дъното на река Боянска

 

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл, 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и буква „г“, и чл. 52 ал, 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал, 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Цел на заявеното използване на водите:
Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за лннейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредното въздействие на водите реконструкция и разширение на южното платно на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III” и ремонт на дъното на река Боянска.

Съобщение № ПВ2-00002/12.02.2016 г.