Назад

Съобщение за постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Боянска от ул. „Иван Сусанин” до ул. „Вихрен”

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл.62а, ал.1, чл.46, ал.1, т.1, буква „г” и чл. 52, ал.1, т.4 от ЗВ и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Заявлението е придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи. Столична община, Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда” уведомява, че е издадено Съобщение изх. № ПВ2-00201/22.01.2016 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен. Цел на заявеното използване на водите е изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите - основен ремонт на съществуваща корекция на река Боянска от ул. „Иван Сусанин” до ул. „Вихрен”. Мястото на ползване е: начало с координати WGS84, N- 42°39'48.393”, Е - 23°16'19.516”, Z- 614.50m и край с координати WGS84, N- 42°39'55.889”, Е - 23°16'23.230”, Z- 607.61m, м. Павлово-Бъкстон, район Витоша, Столична община. Обща дължина на предвидената за основен ремонт коригирана част е 245.80м.

Проектното решение предвижда да се изградят ремонтират 6 бр. съществуващи прагове, като се оформят настъпалени бързотоци. Възстановяване на каменния зид и подложния бетон на корекцията и поставяне на стоманен парапет с височина 1.10м. Изграждане на шапка върху короната и облицовката на подпорната стена и почистване на чакълозадържателя.

В срок от 14 дни от обявяване на съобщението съгласно чл.64, ал.1. т.2 и т.3 от ЗВ всички заинтересовани лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено.

Приложение: Съобщение № ПВ2-00201/22.01.2016 г.