Назад

Съобщение на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” за открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение в с. Владая, район „Витоша”

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.60, ал.1 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център гр. Благоевград е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение.

Цел на заявеното използване на водите е за самостоятелно питейно-битови и противопожарни цели, за нуждите на крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, метан, обслужваща сграда, паркинг за леки автомобили, разположен в ПИ №11394.1797.1743.8 по КККР на с. Владая, район „Витоша”, Столична община.

Мястото на ползване е порови води в Палеогенски седиментен комплекс – BG4G00000Pg038. Съоръжението за реализация от «ТК-ТТН Комерс» ЕООД е тръбен кладенец-от PVC ф125/7.7мм тръби и филтърна част. Кладенецът ще се оборудва с потопяема помпа с дебит 1,25л/с, спусната на дълбочина от 50м. Проектното допустимо понижение на водното ниво – 24,08м.

Проектни параметри:
• Q = 35 м3/дн за самостоятелно питейно-битови цели;
• Q = 9 м3/дн за противопожарни цели;

Място за представяне на писмени възражения или предложения е Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски” №66, пощ. кутия 441.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Съобщение на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” изх. №РР-01-149/15.06.2016г.