Назад

Съобщение изх. № ПВ2-00081/31.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация -изграждане на нов мост по ул. „Каменица” и корекция на река Старата река в кв. Симеоново

 

Съобщение изх. № ПВ2-00081/31.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект: Река Старата река - изграждане на нов мост по ул. „Каменица” и корекция на река Старата река, кв. Симеоново.