Назад

Съобщение изх. № ПВ2-00070/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, на съществуващ железопътен мост на река Какач

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Заявлението е придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи.

Столична община, Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда" уведомява, че е издадено Съобщение изх. № ПВ2-00070/22.08.2016 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен. Цел на заявеното използване на водите е изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на съществуващ железопътен мост на река Какач, на км 10+056.798, район „Връбница”, Столична община.

Координати на ползване:
Ляв бряг
N - 42⁰44´54.501´´, E - 23⁰17´54.998´´, Z – 524.257
Десен бряг
N - 42⁰44´54.321´´, E - 23⁰17´55.065´´, Z – 524.637


Проектното решение включва двустворно съоръжение с отвори с дължина 9.40м. Устоите са от стоманобетонови стени, надградени с нови кусинети и квадри.

В срок от 14 дни от обявяване на съобщението съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ всички заинтересовани лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено.

Приложение: Съобщение № ПВ2-00070/22.08.2016 г.