ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА СЕЧ


Заповед № 48/13.04.2021 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" – във  връзка със Заповед  № РД-20-00016/19.03.2021  г.  на  областния управител на Област София, Заповед № ОА-67/22.03.2021  г. на областния управител на Софийска област, Заповед № СОА21-РД09-510/06.04.2021  г. на кмета на Столична община, Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, на основание чл. 144, т. 3 от КТ и за осигуряване  на  пожарната  безопасност,  предотвратяването и гасенето на пожари в общински горски и общински полски територии

Заповед № СОА21-РД09-341/25.02.2021 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите и карта на листовете – горски територии, собственост на Столична община)

Заповед № 104/05.05.2020 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2020 г.

Заповед № СОA20-РД09-1382/24.02.2020 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № 57/19.04.2019 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-252/20.02.2019 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № СОA18-РД09-106/09.02.2018 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № СОA17-РД09-359/30.03.2017 г.  на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № 47/25.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии

Заповед № СОА17-РД09-442/20.04.2017 г. на кмета на Столична община за организиране на доброволни формирования за гасене на горски пожари и наблюдение

Заповед № ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Софийска област

Заповед № РД-15-078/23.03.2017 г. на областния управител на Област София за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Област София, както и за такива, предоставени за стопанисване от ТП ДГС София и Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори", гр. София, на територията на ПП "Витоша"