УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

• на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: г-жа Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община;

• по електронен път:

На ел. поща: n.makarova@sofia.bga.chakarov@sofia.bg

на вниманието на: г-жа Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 03.07.2019 г. до 11.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад до Столичен общински съвет, с мотиви – изх. № СОА19-ВК66-5162/28.06.2019 г., относно Проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община
4.2. Проект за решение на Столичен общински съвет
4.3. Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община
4.4. Частична предварителна оценка на въздействието на наредбата.

5. Координати за връзка:

- Нина Макарова – директор на дирекция „Околна среда“, тел. за връзка 02/9377417; ел. поща: n.makarova@sofia.bg
- Асен Чакъров – гл. експерт в дирекция „Околна среда“, тел. за връзка 02/9377277; ел. поща: a.chakarov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


СТАНОВИЩА

Становище от адв. Юлиан Дацев (Публикувано на 16.07.2019 г.)

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА