Обратно Лидия Зимер - “The Dissociation Project” в рамките на ”Резидентската програма на Derida Dance Center”

Хореографът и изпълнител Лидия Зимер пристига в София на 15 юни 2017 г. от далечната Канада, за да разработи своя проект “The Dissociation Project” в рамките на ”Резидентската програма на Derida Dance Center”, част от Календара на културните събития на Столична община за 2017 г.

Лидия е избрана между 111 чуждестранни кандидати за програмата, която се провежда за седма поредна година в първия в България център за съвременен танц.

Лидия Зимер е от Халифакс, Нова Скотия. През 2007 г. завършва училището за изкуства Walnut Hill School for the Arts в Бостън, след което е приета със стипендия в The Boston Conservatory Dance Division, откъдето се дипломира с Бакалавърска степен за изящни изкуства. Била е част от различни танцови програми в Канада и САЩ, като тренинг програмите на Canada’s National Ballet School, Royal Winnipeg Ballet School, Springboard Danse Montreal, and Halifax Dance Association, Jacob’s Pillow Contemporary Traditions, Hubbard Street Dance Chicago, The Movement Invention Project. В периода октомври 2011 – май 2013 г. Лидия създава в Лос Анджелис няколко успешни солови и групови разработки и участва в премиерата на представление на Julie Bour (Франция).

След като се връща в Бостън през 2013 г., Лидия преподава в Walnut Hill School for the Arts и The Boston Conservatory. Там е включена като специален артист на фестивала Boston Contemporary Dance Festival и участва в премиерен пърформанс на Chavi Bansal (Холандия). По време на резиденцията и в Кеймбридж, Масачузетс, Лидия създава премиерното си представление Bonne Nuit за CRAWL в White Box Art Center, Ню Йорк. Към днешна дата Лидия преподава модерен и съвременен танц в Нова Скотия и танцува като изпълнител за Rhonda Baker/ Akenbowe Dance. През май 2017 г. представя 30-минутно представление в Dalhousie Arts Centre в Халифакс, проект, който е подкрепен от Canada Council for the Arts и Arts Nova Scotia.

Екипът на Derida Dance Center също избира да подкрепи новия проект на Лидия, вдъхновен от дисоциацията, който тя ще разработва в рамките на месец в София. Какво всъщност е дисоциация? Дефинициите, които съществуват за това понятие са много. Може да се определи като отделяне на едно нещо от друго или като състояние на изключване. Това може да е отделянето един от друг на обикновено свързани помежду си психични процеси, което води до създаването на група, функционираща независимо от цялото. Това отклонение може да доведе в крайни случаи до психически смущения като раздвоение на личността. Дисоциация е и разделянето на една молекула на по-малки такива, атоми или йони, особено чрез обратим процес. “The Dissociation Project” се фокусира върху разширяването на тези концепции и идеи, както и върху представянето им чрез движение. Как една толкова абстрактна идея се превръща в танц ще можете да видите в края на резидентския период на Лидия – работата в прогрес на “The Dissociation Project” ще бъде представена на 14 юли от 19.00 ч. на Сцена Дерида.

Част от програмата на резиденцията на Лидия в София е и едноседмичен уъркшоп, който ще се проведе в Derida Dance Center. В рамките на 10-часовата танцова работилница Лидия ще работи с млади, обучаващи се български танцьори от интензивната програма за съвременен танц Dance PORT Derida, финансирана с подкрепата на Фондация “Америка за България”. Работното ателие с тях ще се проведе от 26-ти до 30-ти юни, от 15.30 ч. до 17.30 ч. В рамките на ежедневното двучасовото занимание с нея, танцьорите ще имат възможността да се включат в едночасов клас по съвременен танц, базиран на различните съвременни техники, в които Лидия е обучавана – Греъм, Лимон, Хортън и Каунтъртехника. След това заниманията ще продължат с работа върху импровизационна техника, базирана на личните й изследвания в тази посока, както и техниките Гага, Форсайт, Кънингам и Релийз. Петдневната танцова работилница ще завърши с кратка презентация на материала, върху който танцьорите са работили с Лидия. Представянето ще се състои на 30 юни (петък) от 18.30 ч. в Derida Dance Center.

 

*****

Choreographer and performer Lydia Zimmer arrives in Sofia on June 15, 2017 all the way from Canada, to develop her  project "The Dissociation Project" within the frame of  "Derida Dance Center’s Residence Program", a project part of the Calendar of Cultural Events of Sofia Municipality for 2017. Lydia was chosen among 111 foreign candidates for the program, which is held for the seventh consecutive year in the first in center for contemporary dance in Bulgaria.

Lydia Zimmer is from Halifax, Nova Scotia, but in 2008 she graduated from Walnut Hill School for the Arts in Bostonin then joined The Boston Conservatory Dance Division where she received her B.F.A.  Lydia has trained at different programs in Canada and USA such as National Ballet School, Royal Winnipeg Ballet School, Springboard Danse Montreal, and Halifax Dance Association, Jacob’s Pillow Contemporary Traditions, Hubbard Street Dance Chicago, and The Movement Invention Project. Lydia created a number of well received solo and group works in Los Angeles, California, from October 2011 to May 2013, and premiered a piece for Julie Bour (France).

After moving back to Boston in 2013 she taught for Walnut Hill School for the Arts and The Boston Conservatory. She was a featured solo artist at the Boston Contemporary Dance Festival, and performed a premiere work for Chavi Bansal (Netherlands). Under a choreographic residency in Cambridge, MA, Lydia created her premiere evening length work Bonne Nuit for CRAWL at White Box Art Centre, NYC. At the moment she  teaches modern and contemporary dance in Nova Scotia and dances for Rhonda Baker/ Akenbowe Dance. In May 2017 she premiered a 30-minite piece at the Dalhousie Arts Centre in Halifax, NS, Canada., a project funded by Canada Council for the Arts and Arts Nova Scotia.

Derida Dance Center’s team also chose to support Lydia's new project inspired by dissociation, which she will develop within a month in Sofia. What is actually dissociation? The definitions that exist for this concept are many. It can be defined as separation of one thing from another or as a state of exclusion. This may be the separation of usually interconnected psychic processes from each other, which leads to the creation of a group functioning independently from the whole. This deviation can lead, in extreme cases, to psychological disturbances such as multiple personality. Dissociation is also the separation of one molecule into smaller ones, atoms or ions, especially through a reversible process.  Respectively "The Dissociation Project," focuses on expanding these concepts and ideas, and presents them through motion. You can see how such an abstract idea can become a dance at the end of Lydia's residency period - the work on the progress of “The Dissociation Project” will be presented on July 14th  at 19.00h. at Stage Derida.

Part of Lydia's program as part of her residency in Sofia is also a one-week workshop that will be held at Derida Dance Center. Within the 10-hour dance workshop, Lydia will work with young Bulgarian dancers in training from the intensive contemporary dance program Dance PORT Derida, funded with the support of America for Bulgaria Foundation. The workshop with them will take place from 26.06 to 30.06 between 15.30 - 17.30. Within the two-hour daily class with her the dancers will have the opportunity to engage in a one-hour contemporary dance class based on the various modern techniques Lydia has been trained in - Graham, Lemon, Horton and Countertechnique. Then their work will continue by focusing on improvisation techniques based on Lydia’s personal research, as well as techniques such as Gaga, Forsythe, Cunningham and Release. The five-day dance workshop will end with a brief showcase of the material the dancers have worked on during the week. The showcase will take place on June 30th at 18.30h in Derida Dance Center.