СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация относно отмяна на Решение № 265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и приемане на "План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г.", включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 
Отмяна на Решение № 265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и приемане на „План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г.", включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител:

Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община
Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8087/31.08.2021 г. относно отмяна на Решение № 265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и приемане на „План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г.", включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива“

  • по електронен път:

ел. поща:  ivona.grozeva@sofia.bg
Относно: Oбществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8087/31.08.2021 г. относно отмяна на Решение № 265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и приемане на „План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г.", включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива“

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) календарни дни, от 31.08.2021 до 30.09.2021 г.

4. Съдържание на документацията:
4.1. Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8087/31.08.2021 г. относно отмяна на Решение № 265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и приемане на „План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г.", включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива“.
4.2. Проект на решение
4.3. План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
4.4.  Резюме на План за действие за устойчива енергия и климат 2021 – 2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

5. Координати за връзка:
Ивона Грозева – главен експерт в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на Столична община, тел. за връзка: 02/904 1445; ел. поща: ivona.grozeva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


СТАНОВИЩА:

Становище на WWF България (публикувано на 04.10.2021 г.)
Становище на  „Грийнпийс“ – България (публикувано на 04.10.2021 г.)
Обобщена справка