СЪОБЩЕНИЕ

На територията на Столична община няма открита секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, поради липса на задължителния минимум подадени заявления за образуване.

Заповед № РД-04-424/23.06.2021 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура 

 

Телефонни номера и дежурни лица на 10.07.2021 г. и 11.07.2021 г., определени със Заповед № РД-04-424/23.06.2021 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура , за целите на осигуряване на публичност и информираност на гражданите и участниците в изборния процес

Информационни кампании за демонстрация и разясняване на машинното гласуване

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка с предстоящите избори ще бъдат проведени информационни кампании за демонстрация и разясняване на машинното гласуване и тестово гласуване за всички желаещи.

Демонстрациите ще се проведат мeжду 2 – 9 юли вкл.

На метростанциите: МС „Сердика“, МС "СУ „Климент Охридски“, МС „Орлов мост“ 

В районите:

✔️Р-н „Люлин“: https://bit.ly/3jC7GJp

✔️Р-н „Илинден“: https://bit.ly/3jPWI39

✔️Р-н „Надежда“: https://bit.ly/3xiZsK4

✔️Р-н "Нови Искър": https://bit.ly/3AodtIb

✔️Р-н „Банкя“: https://bit.ly/2TwVkHN

✔️Р-н „Лозенец“: https://bit.ly/3h9pnhM

✔️Р-н „Връбница“: https://bit.ly/3xdi4eB

✔️Р-н „Красна поляна“: https://bit.ly/3wn6g8p

✔️Р-н „Красно село“: бул. „Цар Борис III” 124, на 06.07.2021 г., 10 – 14:00 ч.;

✔️Р-н „Изгрев“: ул. „Атанас Далчев” № 12, на 05.07.2021 г., 10 – 14:00 ч.; и ул. „Антон П. Чехов”  № 16А, ет. 2, на 05.07.2021 г., 10 – 14:00 ч.;

✔️ Р-н „Триадица": ул. „Алабин”  № 54, заседателна зала на ет. 3, на 07.07.2021 г., 10 – 14:00 ч.;

✔️ Р-н „Младост“: ул. „Свето Преображение” № 1, ет. 1, на 05.07.2021 г., 09:30 – 13:30 ч.;

✔️ Р-н „ Студентски“: ж.к. "Дървеница", ул. „Иван Боримечката“ № 6, на 07.07.2021 г., 09 – 11:00 часа; ж.к. "Мусагеница", ул. „Методи Андонов“ до бл. 82А, на 07.07.2021 г., 11 – 13:00 ч.;

✔️ Р-н „Витоша“: ул. „Войнишко въстание“ № 61, на 06.07.2021 г., 11 – 13:00 ч.;

✔️ Р-н „Панчарево“: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230А, на 07.07.2021 г., 15 – 17:00 ч.;

✔️ Р-н „Средец“: бул. „Витоша№17 (пред кафене София) на 06.07.2021 г., 13 – 17:00 ч.;

✔️ Р-н „Оборище“: бул. “Мадрид” № 1 – приемна на 06.07.2021 г., 9:30 – 17:00 ч.; 08.07.2021 г., 9:30 – 17:00 ч.;

✔️ Р-н „Кремиковци“: с. Яна – във фоайето на Младежкия дом – за гражданите от населените места – с. Яна,  с. Желява, с. Горни Богров и с. Долни Богров на 07.07.2021 г., 9:30 – 17:00 ч.; кв. "Кремиковци" – във фоайето на централния вход на читалище „Светлина“ – за гражданите от кв. "Кремиковци", кв. "Сеславци" и гр. Бухово на 08.07.2021 г., 9:30 – 17:00 ч.; район „Кремиковци“, гр. Ботунец, ул. „Челопешко шосе“ № 267, във фоайето на първия етаж – за гражданите от гр. Ботунец, кв. "Враждебна" и кв. "Челопечене" на 09.07.2021 г., 9:30 – 17:00 ч.

✔️ Р-н „Искър“: Общински културен дом „Искър“, бул. “Кръстю Пастухов“ № 23 на 07.07.2021 г., 16 – 19:00 ч.

Заповед № СОА21-РД09-918/30.06.2021  г. на кмета на Столична община

 

Заповед № СОА21-РД09-918/30.06.2021  г. на кмета на Столична община за  реда за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – избори НС – 11 юли 2021 г.  

Съобщение

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

В случай че в срока до 26 юни 2021 г. не сте подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за насрочените за 11 юли 2021 г. избори за народни представители, Ви уведомяваме, че на територията на Столична община със Заповед № СОА21-РД09- 910/28.06.2021 г. на кмета на СО са образувани 14 (четиринадесет) подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК).

Независимо от обстоятелството дали на територията на Вашия район е образувана ПСИК, Столичната община е създала необходимата организация всички избиратели с трайни увреждания на територията на Столична община да бъдат обслужени в изборния ден.

Предвид горното, може да заявите желанието си в срок до 05 юли 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 14 (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и  

  • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
  • изпратено по факс: 02 988 56 97;
  • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

БЛАНКА

Подаване на заявление можете да направите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 от ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

Бъдете здрави! Заедно можем всичко!

 

Заповед № СОА21-РД09-910/28.06.2021 г. на кмета на Столична община

 

Заповед № СОА21-РД09-910/28.06.2021 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на 14 (четиринадесет) избирателни секции за провеждане на предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11  юли 2021 г., за гласуване с подвижна избирателна кутия

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място
в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)
 
Заповед № СОА21-РД09-909/28.06.2021 г. на кмета на Столична община

 

Заповед № СОА21-РД09-909/28.06.2021 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден – избори НС – 11 юли 2021 г.

Заповеди № СОА21-РД09-806/07.06.2021 г. и № СОА21-РД09-810/07.06.2021 г. на кмета на Столична община

 

Заповед № СОА21-РД09-806/07.06.2021 г. на кмета на Столична община за забрана на използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждане на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ИК

Заповед № СОА21-РД09-810/07.06.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агенция по смисъла на  § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ИК в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията на Столична община

Подаване на заявления по електронен път

 

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юни 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
  • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
Информационен портал на избирателите

 

За втори поредни избори Столичната община предоставя възможност на избирателите за справки, свързани с предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г. чрез Информационния портал.

Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване машинно/с хартиени бюлетини, номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят електронните услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на избирателните комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите по-висока публичност и информираност.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

 

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 26 юни 2021 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 14 (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и:   

  • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
  • изпратено по факс: 02 988 56 97;
  • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

     БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 26 юни 2021 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 05 юли 2021 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на СО www.sofia.bg/election или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.


Бъдете здрави! Заедно можем всичко!
ОТП екип на Столична община

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предсрочните избори за НС – 11 юли 2021 г.

 

Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предсрочните избори за НС – 11 юли 2021 г.

Приложение № 1 – Места за поставяне на агитационни материали

Заповед № СОА21-РД09-749/21.05.2021 г. на кмета на Столична община

 

Заповед № СОА21-РД09-828/11.06.2021 г. на кмета на Столична община  за изменение на Приложение № 2 от Заповед № СОА21-РД09-749/21.05.2021 г. за образуване на 1581 избирателни секции на територията на Столична община за предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – насрочени за 11 юли 2021 година

Заповед № СОА21-РД09-821/08.06.2021 г. на кмета на Столична община за  изменение на Приложение № 2 от Заповед № СОА21-РД09-749/21.05.2021 г. за образуване на 1581 избирателни секции на територията на Столична община за предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – насрочени за 11 юли 2021 година 

Заповед № СОА21-РД09-749/21.05.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на Столична община за предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – насрочени за 11 юли 2021 година

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Граници на избирателните секции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Адреси на избирателните секции