Назад

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 

ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 29.06.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 07.01.2020 г.


ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседаниe на Експертна комисия в областта на спорта от 03.10.2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици за отпускане на стипендия по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на образованието и науката от 09.10.2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседаниe на Експертна комисия в областта на спорта от 03.07.2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседаниe на Експертна комисия в областта на спорта от 02 юли 2019 г.


Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Заседание на Експертна комисия от 07.01.2019 г.


ЗА 2019 ГОДИНА:

1.Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (изм.и доп.ДВ, бр.36 от 03.05.2019 г.)

2. Постановление на МС № 97 от 25 април 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година

3. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година

4. Приложение № 2 – Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

5. Информация, предоставена от Българските спортни федерации, за финалите на Държавните първенства от Държавния спортен календар за 2019 г. и Индивидуалните награди, които се присъждат в колективните спортове, валидни при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г.

6. Допълнителна информация за финалите на Държавните първенства през 2019 г. 

 


ЗА 2018 ГОДИНА:

 


Приключили програми и проекти

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“

BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г.

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.

Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – 2016 г.

Експертната комисия предлага на кмета на Столичната община да предостави закрила на деца с изявени дарби