Назад

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.

Общинската програма за 2019 г. за стимулиране на дейности и изяви на ученици регламентира волята и готовността на Столична община за осигуряване на междуинституционални дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси и популяризирането им.

Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие. Тя е отворен и гъвкав документ, подлежащ на допълване на дейностите в рамки те на определените финансови средства, какго и прехвърляне на средства между различните видове дейности.

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.

 

 


Приключили програми и проекти

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“

BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г.

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.

Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – 2016 г.

Експертната комисия предлага на кмета на Столичната община да предостави закрила на деца с изявени дарби