Назад

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“

BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът е насочен към създаване ефективен механизъм за социализация и образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на мотивацията за участие в образователния процес   посредством социално-психологически, възпитателни и творчески занимания с децата, партниране със семейството, местните общности, структури на гражданското общество и местната власт.

Стойност на проекта: 231 916 евро

Период на изпълнение: юни 2015 г. – април 2017 г.

Териториален обхват: 5 столични района – „Люлин“, „Илинден“, „Слатина”, „Сердика”, „Кремиковци“.

Към сайта:  http://daizrazimsebesi.eu/

 

 


Приключили програми и проекти

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“

BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г.

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.

Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – 2016 г.

Експертната комисия предлага на кмета на Столичната община да предостави закрила на деца с изявени дарби