Назад

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия

Информация
за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г.


I. Одобрени ученици за отпускане на стипендия:

1. Искане вх. № СОА18-ГР94-3190/13.06.2018 г.
2. Искане вх. № СОА18-ГР94-3267/19.06.2018 г.
3. Искане вх. № СОА18-ГР94-3352/22.06.2018 г.
4. Искане вх. № СОА18-ГР94-3368/25.06.2018 г.
5. Искане вх. № СОА18-ГР94-1055/28.02.2018 г.
6. Искане вх. № СОА18-ГР94-3420/27.06.2018 г.
7. Искане вх. № СОА18-ГР94-3434/28.06.2018 г.
8. Искане вх. № СОА18-ГР94-3464/29.06.2018 г.
9. Искане вх. № СОА18-ГР94-3460/29.06.2018 г.
10. Искане вх. № СОА18-ГР94-3501/02.07.2018 г.
11. Искане вх. № СОА18-ГР94-4564/27.08.2018 г.
12. Искане вх. № СОА18-ВК08-440/09.01.2018 г.
13. 1. Искане вх. № СОА18-ГР94-4970/21.09.2018 г.
13. 2. Искане вх. № СОА18-ГР94-4971/21.09.2018 г.
14. Искане вх. № СОА18-ГР94-5114/01.10.2018 г.


На основание чл. 16, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби учениците имат право да получават само една стипендия по реда на Наредбата или на основание на закон или акт на Министерски съвет.
Правото на стипендия се губи при настъпване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


II. Неодобрени ученици за отпускане на стипендия:

1. Искане вх. № СОА18-ГР94-3067/06.06.2018 г.
2. Искане вх. № СОА18-ГР94-3455/28.06.2018 г.
3. Искане вх. № СОА18-ГР94-7878/22.12.2017 г.

Учениците, които не са одобрени за отпускане на стипендия по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ще получат заповед за отказ от кмета на Столична община, с изложени мотиви.
 


Приключили програми и проекти

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“

BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г.

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.

Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – 2016 г.

Експертната комисия предлага на кмета на Столичната община да предостави закрила на деца с изявени дарби