Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
С Наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Приключили програми и проекти

Назад

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.

Общинската програма за 2019 г. за стимулиране на дейности и изяви на ученици регламентира волята и готовността на Столична община за осигуряване на междуинституционални дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси и популяризирането им.

Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие. Тя е отворен и гъвкав документ, подлежащ на допълване на дейностите в рамки те на определените финансови средства, какго и прехвърляне на средства между различните видове дейности.

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.