Заглавие Дата на публикуване
Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 22.11.2022
Протокол № 2/16.11.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община 21.11.2022
Протокол № 4/27.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-371/30.08.2022 г. на кмета на Столична община 02.11.2022
Протокол № 1/24.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-366/30.08.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 311 „Детски градини“ за дофинансиране на горива и енергия на детските градини 27.10.2022
Протокол № 1/21.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-365/30.08.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с предоставяне на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за дофинансиране на горива и енергия на училищата 27.10.2022
Протокол № 1/20.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-415/04.10.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с предоставяне на допълнителни средства от резерва по точка 2 в дейност 322 „Неспециализирани училища“ 27.10.2022
Протокол № 2/18.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-187/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения 27.10.2022
Протокол от заседание, проведено на 10.10.2022 г. на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г. на кмета на Столична община за отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за подпомагане издръжката на басейните 19.10.2022
Протокол № 3/29.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-371/30.08.2022 г. на кмета на Столична община 04.10.2022
Протокол от 21.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г. на кмета на СО, изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г. 29.09.2022