Назад

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2019 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закoна за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 282, ал. 6-13 и чл. 283, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.чл 4-6 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование и РМС №776/2018 г. за изменение на РМС № 277/ 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. е издадена Заповед № СОА19-РД09-276/28.02.2019 на кмета на Столична община за прилагане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини през 2019 година и разпределение на бюджетите по дейности.

1. Разпределение на средствата по дейност 311 „Целодневни детски градини” - държавни  и местни дейности

2. Разпределение на средствата по дейност 312 „Специални групи в детски градини”

3. Разпределение на средствата по дейност 318 "Подготвителни групи в училище"

4. Разпределение на средствата по дейност 322 "Общообразователни училища"

5. Разпределение на средствата по дейност 324 "Спортни училища"

6. Разпределение на средствата по дейност 326 "Професионални училища и професионални паралелки"

7. Разпределение на средствата по дейност 338 "Ресурсно подпомагане"