Назад

Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини

Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА18-РД91-197/06.06.2018 г. на кмета на Столична община за отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 311 „Детски градини“ – местни дейности и дейност 322 „Неспециализирани училища“ за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини.