Назад

Протокол № 1 от 16.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общинските училища

Протокол № 1 от 16.09.2020 г.  от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-165/04.06.2020 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища да бъдат отпуснати средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за дофинансиране на отоплението на училищата.