Назад

Преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие


Преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие
 

1. При изразено желание родителят на детето подава заявление по образец до директора на съответната детска градина/училище. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1.1.  Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 18, ал. 3, т. 1 от чл. 18, ал. 3, т. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование /по образец/.

1.2. Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/.

1.3. Списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

2. Директорът на детската градина/училището внася в РУО – София-град с входящ номер мотивирано предложение с приложени постъпилите заявления на родители за включване/преминаване на децата им в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие и документите към тях. В предложението е необходимо да се изрази становище за целесъобразността на СОПВ за конкретното дете.

В 14 - дневен срок от подаването на предложението на директора с приложени документи в РУО – София-град комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се произнася с решение.

В ситуация на извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и въведени със заповед временни противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването на територията на страната или за отделна област, или със заповед на директора на регионалната здравна инспекция за съответната област, заявленията по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО се приемат извън определените срокове, като комисията заседава най-малко веднъж месечно.