Назад

Предоставяне на оригинални документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища

Във връзка с предоставянето на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища, ви уведомяваме следното:

Съгласно Наредбата за прием на деца в общинските детски гарадини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, оригинал на документ се изисква в случаи, че родителят/настойникът е ползвал предимство за прием на детето му по критерии:

- критерий 1 „Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на един от родителите/настойниците“. Необходимите документи за доказване са: Лична карта (за постоянен адрес) или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.

- критерий 2 „Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската градина/училището“. Необходимите документи за доказване са: Лична карта (за постоянен адрес) или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.

- критерий 15 „Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца“. Необходимите документи за доказване са: Копия от удостоверения за раждане на децата и оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

Условието да бъде използвано предимство по критерий 15 е родителят/настойникът да докаже, че всички деца живеят на адреса на семейството/домакинството. Необходимостта от предоставяне на оригинали на удостоверенията за постоянен/настоящ адрес е свързана с хипотезата, че някое от децата може да е навършило пълнолетие и да не живее на адреса на семейството/домакинството.


ОРИГИНАЛИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО.