Назад

Предоставяне на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас


Във връзка с предоставянето на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас, ви уведомяваме следното:

1. Съгласно Наредбата за прием на деца в общинските детски гарадини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,  оригинал на документ се изисква в случаите, че родителят е ползвал предимство за прием на детето му по критерии:

- критерий 1 „Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на един от родителите/настойниците“;

- критерий 2 „Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската градина/училището“;

- критерий 15 „Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца“.

ОРИГИНАЛИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО.
 

2. Съгласно т. 7.2. от Система на прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община оригиналът на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за доказване на ползваните критерии за прием в първи клас се предоставят ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИКА.