СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с per. № СОА18-ВК66-1361/22.02.2018 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:
Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
на вниманието на: Милка Христова, Борис Цветков – общински съветници
Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № COА18-ВК66-1361/22.02.2018 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

- по електронен път:
На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg, lawyer hristova@abv.bg
на вниманието на: Милка Христова – общински съветник e-mail: lawyer hristova@abv.bqБорис Цветков – общински съветник, e-mail: bspiskur@qmail.com
Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № COА18-ВК66-1361/22.02.2018 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни  от 09.03.2018 г. до 08.04.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-1361/22.02.2018 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
2. Допълнение вх.№ № СОА18-ВК66-1361/2/07.03.18 г. относно мотиви към доклад с № СОА18-ВК66-1361 /22.02.2018 г.

5. Координати за връзка:

Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”; тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-pubiic-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Получени становища:

Становище на Найден Зеленогорски (публикувано на 19.03.2018 г.)