СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следните e-mail адреси:  maria.petrova@inspectorat-so.org и iveta.tsvetkova@sofia.bg

Съдържание на документацията:

Доклад № СОА20-ВК66-9285/04.11.2020 г., приложения към Доклада и Проект на решение (сканирани в .pdf формат);

Доклад (в docx формат);

Приложение № 1: Обобщена информация за изпълнение на дейностите в План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г. (в xlsx формат);

Приложения 2, 2.1., 2.2., 2.3. и 2А (в xlsx формат);

Приложение № 3: Отчет за приходи от такса за битови отпадъци (в xlsx формат);

Приложение А: План-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси  за 2021 година (в xlsx формат);

Приложение Б: Размер на такса за битови отпадъци за предприятия за 2021 г. на един съд за една година в лева при честота на извозване един път седмично (в docx формат);

Проект на решение (в doc формат);

Дата на откриване: 05.11.2020 г.

Дата на приключване: 07.12.2020 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лица за контакти:  Мария Петрова и Ивета Цветкова.