Публикувано на 22.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:
гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Проект за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

- по електронен път:
на ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg
на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Проект за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 22.01.2019 г. до 20.02.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад вх. № СОА19-ВК66-521/18.01.2019 година от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община относно изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.

4.2. Проект на Решение на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

4.3. Мотиви към Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

4.4. Предварителна оценка на въздействието на Проект за Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:
Нели Манчева – гл. експерт в дирекция „Образование”; тел. за връзка 02/981 07 44; ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Обобщена справка за постъпилите предложения и становища (публикувано на 22.02.2019 г.)


Получени становища от:

Емилита Манова (публикувано на 25.01.2019 г.)
Мария Петрова (публикувано на 25.01.2019 г.)
Деси Чолакова (публикувано на 25.01.2019 г.)
Таня Маринова (публикувано на 04.02.2019 г.)
Дениса Пенева (публикувано на 04.02.2019 г.)
Атанас Цачев (публикувано на 14.02.2019 г.)
Теодора Начева (публикувано на 14.02.2019 г.)
Десислава Кръстева (публикувано на 14.02.2019 г.)
Благородна Макева-Найденова (публикувано на 18.02.2019 г.)
Атанас Цачев (публикувано на 18.02.2019 г.)
Полина Цонева   (публикувано на 19.02.2019 г.)
Рая Цветкова  (публикувано на 20.02.2019 г.)
Кристиян Панов (публикувано на 20.02.2019 г.)
Михаил Маринов (публикувано на 20.02.2019 г.)
Зорница Калеева (публикувано на 20.02.2019 г.)
Р. Попов (публикувано на 21.02.2019 г.)
СРСНПБ (публикувано на 22.02.2019 г.)