УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Обществени консултации по проекта на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
   - на хартиен носител: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Ирина Савина – зам.-кмет на Столична община, Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община, Зафир Зарков – общински съветник, Иван Велков – общински съветник, Искра Ангелова – общински съветник, Прошко Прошков – общински съветник

Относно: Обществени консултации по проекта на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица“

  - по електронен път: на ел. поща: v.antonova@sofia.bgна вниманието на: Ирина Савина – зам.-кмет на Столична община, Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община, Зафир Зарков – общински съветник, Иван Велков – общински съветник, Искра Ангелова – общински съветник, Прошко Прошков – общински съветник

Относно: Обществени консултации по проекта на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица“

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни, от 28.06.2019 г. до 11.07.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. №СОА16-ПП00-25(205)/25.06.2019 г.

4.2. Проект на решение.

4.3. Проект на „Интегрираната стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни“ решения в определени градски райони на Столична община“.

5. Координати за връзка:
-  Веселка Антонова – гл. експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“, тел. за връзка: 02/904 1378; ел. поща: v.antonova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.