СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
    Относно: Обществени консултации по Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община;
  • по електронен път: на ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
    Относно: Обществени консултации по Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: от 01.03.2018 г. до 14.03.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-1521/28.02.2018 г. и проект на Решение за приемане на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.
4.2. Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.
4.3. Оценка на въздействието и мотиви към проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:
Огнян Лютаков – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ и Георги Георгиев - юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“, тел. 02/981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


--------------------------------
Получени становища:

Становища на Елмира Павлова (публикувано на 06.03.2018 г.)
Становище на Силвия Валериева (публикувано на 14.03.2018 г.)
Становище на Ивета Андонова (публикувано на 15.03.2018 г.)

Обобщена справка за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община