СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община; Относно: Обществени консултации по Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН;
  • по електронен път:   на ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община; Относно: Обществени консултации по Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
от 23.03.2018 г. до 23.04.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-2127/22.03.2018 г. и проект на Решение за приемане на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН;
4.2. Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН;
4.3. Мотиви и Предварителна оценка към проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.

5. Координати за връзка:
Огнян Лютаков – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ и Георги Георгиев – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“, тел. 02 – 981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg

Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.