Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 10.11.2010
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО 10.11.2010
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на ОП Социален патронаж 10.11.2010
Проект за промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга Асистент за независим живот 10.11.2010
Проект за допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО 13.10.2010
Проект за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община 13.10.2010
Проект за изменения на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол 13.10.2010
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност 13.10.2010
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 01.10.2010
Проект за изменение на чл. 51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на СО 15.07.2010