Публикувано на 24.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:
Проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община".

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:
гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис

на вниманието на:
Евгени Крусев – зам.-кмет „Транспорт и транспортни комуникации"
Албена Атанасова – зам.-кмет „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

Относно:
Обществени консултации по Проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община"

По електронен път:
На ел. поща: ts.tsvetkova@sofia.bg; mаrina_denkina@abv.bg

на вниманието на:
Евгени Крусев – зам.-кмет „Транспорт и транспортни комуникации“
Албена Атанасова – зам.-кмет „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания"

Относно:
Обществени консултации по Проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община"

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни: от 24.11.2017 г. до 23.12.2017 г.

4. Съдържание на документацията:

- Доклад с рег. № СОА17-ВК66-8096/21.11.2017 г. относно проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община";
- Проект на решение;
- Мотиви;
- Частична оценка на въздействието.

                                                                      ***********************************************

Получени становища:

Становище с рег. № СОА17-ВК66-8096-[5]/04.12.2017 г. на Минчо Коралски – Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания

Становище с рег. № СОА17-НЦ62-1457/20.12.2017 г. на Регионална организация – София на Съюза на слепите в България

Обобщена справка за постъпили предложения и становища с рег. № СОА17-ВК66-8096-[8]/05.12.2017 г.  

Становище с рег. № СОА17-ВК66-8096-[11]/19.01.2018 г. от Минчо Коралски – Изпълнителен Директор на Агенция на хора с увреждания