С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по Проект на нова Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:
Проект на нова  Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
- на хартиен носител:
Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на:
Е. Йорданова – общински съветник;
З. Зарков – общински съветник;
И. Джартова – общински съветник

Относно: Обществени консултации по Проект на нова  Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
- по електронен път:
На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; y.tsankova@sofia.bg
на вниманието на:
Е. Йорданова – общински съветник;
З. Зарков – общински съветник;
И. Джартова – общински съветник

Относно: Обществени консултации по Проект на нова Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни
От 22.02.18 г. до 23.03.18 г.

4. Съдържание на документацията:
4.1. Доклад с рег. № .№. СОА18-ВК66-1370/22.02.2018 г. относно Проект на нова Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община и мотиви;
4.2. Проект на решение.

5. Координати за връзка:
-  Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”; тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
- Йоанна Емилова Цанкова  – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС”; тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: y.tsankova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Допълнение към доклад № СОА18-ВК66-1370/22.02.2018 г. от Екатерина Йорданова, Зафир Зарков и Ивелина Джартова – общински съветници


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на нова Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

-------------------------------

Получени становища:

Становище на Любомир Секулов
(публикувано на 16.03.2018 г.)
Становище на Найден Зеленогорски (публикувано на 20.03.2018 г.)
Предложение на Инициативен комитет за подобряване на обществения транспорт във Владая и Княжево  (публикувано на 21.03.2018 г.)
Становище на Алексей Фикинчев (публикувано на 21.03.2018 г.)
Становище на Албена Атанасова – зам.-кмет на СО (публикувано на 22.03.2018 г.)
Становище на Прошко Прошков (публикувано на 22.03.2018 г.)
Становище на Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт (публикувано на 23.03.2018 г.)
Становище на Любомир Костадинов (публикувано на 26.03.2018 г.)