СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Десислава Билева, зам.-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

По електронен път:

 • Ел. поща: nmakarova@sofia.bg и l.petrunov@sofia.bg
 • Относно: Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 07.07.2020 г. до 06.08.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.;

4.2. Приложение I "Източници на информация";

4.3. Приложение II "Подробни анализи към Програмата за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г.";

4.4. Приложение III "Информация за процеса на разработване на Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г.";

4.5. Приложение "Населени места на територията на Столична община";

4.6. Приложение "Защитени територии (по смисъла на ЗЗТ) в териториалния обхват на Столична община";

4.7. Приложение "Защитени зони от "Натура 2000" в териториалния обхват на Столична община";

4.8. Приложение № 4 "Защитени фаунистични видове на територията на Столична община";

4.9. Приложение № 5 "Таблица № 5-1 Предмет на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на ЗБР) в защитена зона BG0000113 "Витоша";

4.10. Приложение № 6 "Таблица № 1 Вековни или забележителни дървета (по смисъла на ЗБР) на територията на Столична община";

4.11. Приложение № 7 "Таблица № 7-1 Оператори на БС, радио и ТВ за последните 5 години, сортирани по дата на ПСК и дата на измерване";

4.12. Приложение № 8 "Таблица № 8-1 Списък на базови станции на оператор А1";

4.13. Приложение № 8 "Таблица № 8-2 Списък на базови станции на оператор Виваком (БТК)";

4.14. Приложение № 8 "Таблица № 8-3 Списък на базови станции на оператор Теленор";

4.15. Приложение № 8 "Таблица № 8-4 Списък на базови станции на оператор Булсатком";

4.16. Приложение № 8 "Таблица № 8-5 Списък на базови станции на оператор Макс Телеком";

4.17. Списък на експертите, участвали в разработването на Проекта на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

5. Координати за връзка:

 • Нина Макарова – директор на дирекция "Околна среда"
  e-mail: nmakarova@sofia.bg
   
 • Лазар Петрунов – началник на отдел "Опазване на околната среда"
  e-mail: l.petrunov@sofia.bg
  тел. 02 93 77 585.

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.