СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

– на хартиен носител:
Гр. София, ул. ,,Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на:
Орлин Иванов – общински съветник
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

– по електронен път:
На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; tradeva@sofia.bg – на вниманието на:
Орлин Иванов – общински съветник
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им нa територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни - от 27.11.2017 г. до 26.12.2017 г.

4. Съдържание на документацията:

Доклад с рег. № С0А17-ВК66-8007/17.11.17 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

- Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС"; тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
- Теменужка Михайлова Радева – главен експерт в Дирекция „Секретариат на СОС";
тел. за връзка 02/9377402; ел. поща: tradeva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https ://www. sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.