СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№СОА20-ГР94-698/12.02.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Симеон Ставрев – общински съветник

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-698/12.02.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

- по електронен път:

на e-mail: ir.dimitrov@sofia.bg

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ГР94-698/12.02.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 22.07.2020 г. до 20.08.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

1. Доклад и мотиви с рег. № СОА20-ГР94-698/12.02.2020 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

2. Проект на решение;

5. Координати за връзка:

- Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“. тел. за връзка 02/9377599, ел. поща : ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.