СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

  • по електронен път: 

на ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни - от 11.01.2019 г. до 11.02.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-256/10.01.2019 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет; .

4.2. Проект за Решение за приемане на изменения и допълнения на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет;

4.3. Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

4.4. Предварителна оценка на въздействие на проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

5. Координати за връзка: Огнян Лютаков – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ и Георги Георгиев - юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“, тел. 02 – 981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Обобщена справка на получените предложения и становища (публикувана на 26.02.2019 г.)


Получени становища от:

Елмира Павлова
(публикувано на 14.01.2019 г.)
Мария Дочева (публикувано на 15.01.2019 г.)
Маргарита Папанова (публикувано на 15.01.2019 г.)
Ива Йосифова (публикувано на 17.01.2019 г.)
Илиана Диловска (публикувано на 21.01.2019 г.)\
Ивайло Александров (публикувано на 07.02.2019 г.)
Анна Георгиева (публикувано на 11.02.2019 г.)