СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

  • по електронен път: 

на ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни - от 11.01.2019 г. до 11.02.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-256/10.01.2019 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет; .

4.2. Проект за Решение за приемане на изменения и допълнения на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет;

4.3. Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

4.4. Предварителна оценка на въздействие на проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

5. Координати за връзка: Огнян Лютаков – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ и Георги Георгиев - юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“, тел. 02 – 981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Получени становища от:

Елмира Павлова
(публикувано на 14.01.2019 г.)
Мария Дочева (публикувано на 15.01.2019 г.)
Маргарита Папанова (публикувано на 15.01.2019 г.)
Ива Йосифова (публикувано на 17.01.2019 г.)