УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
- на хартиен носител: гр. София, ул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет.5, ст. 508 – деловодство;
- по електронен път: на ел. поща: s.markova@sofia.bg

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 11.06.2019 г. до 12.07.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-4646/11.06.2019 г.

4.2. Проект на решение 

       Приложения

4.3. Мотиви

4.4. Частична оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:
-  Силвия Грънчарова-Маркова – ст. юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, тел. за връзка: 02/8035922; ел. поща: s.markova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Обобщена справка на постъпилите предложения и становища (публикувано на 16.07.2019 г.)