С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:
Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: Владимир Данаилов – зам.-кмет "Дигитализация, иновации и икономическо развитие"
Относно: Обществена консултация по Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София

По електронен път:
На електронна поща: iskra.yovkova@sofia.bg / mark-aleks.evtimov@sofia.bg
На вниманието на: Владимир Данаилов – зам.-кмет "Дигитализация, иновации и икономическо развитие"
Относно: Обществена консултация по Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София

2. Форма на обществена консултация:

Писмени консултации

3. Период на консултацията:

От 24.01.2020 г. до 24.02.2020 г.

4.  Съдържание на документацията:

5.  Координати за връзка:

Искра Йовкова,
електронна поща: iskra.yovkova@sofia.bg

Марк-Алекс Евтимов,
електронна поща: mark-aleks.evtimov@sofia.bg

6.  Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

Становище от Емилия Василева (публикувано на 20.02.2020 г.)
Становище от НПО "Линкс" (публикувано на 24.02.2020 г.)
Становище от "Делойт България" EООД (публикувано на 25.02.2020 г.)


Публикувано на 27.05.2020 г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за отразяване на постъпилите становища и предложения от проведената обществена консултация относно Проект на Стратегия за дигитална трансформация на София по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-691/23.01.2020 г.