КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ
Назад

Кризисен център за деца (с приоритет деца, пострадали от насилие)

Директор: Любомира Младенова
Тел.: 02 426 68 47; 070040014 

Капацитетът на кризисния център е 22 места, от които 11 за момичета и 11 за момчета.

Услугата се администрира от Фондация „Конкордия България“ .

Кризисният център за деца, пострадали от насилие, осигурява институционална закрила и защита на децата, пострадали от различни форми на насилие в семейството или извън семейната среда. Кризисният център за деца, пострадали от насилие, осигурява условия и сигурна среда за:

 • Преодоляване на ситуацията на криза.
 • Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.
 • Обучение по алтернативни програми и/или посещаване на училище.
 • Усвояване на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.
 • Развитие на индивидуалността.

Целеви групи:

 • Деца, пострадали от насилие във или извън семейството – неглижиране, физическо, психическо, сексуално насилие, трафик, за които съществува опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие.
 • Родители, друг законен представител на детето и/или членове на разширеното семейство. Други значими за детето хора.

Предлагани социални услуги и дейности:

 • Задоволяване на основните потребности на всяко дете, настанявано в Кризисния център. Осигуряване на подслон, храна, облекло и хигиенни материали, необходими за поддържане на личната хигиена.
 • Пълноценни здравни грижи за всяко дете.
 • Индивидуална подкрепа в образователния процес за всяко настанено дете в училищна възраст.
 • Индивидуална и групова работа с децата от 3 до 7 г. и други по-големи деца, които по време на престоя не посещават училище.
 • Индивидуална и групова работа за психологическа подкрепа на всяко дете.
 • Организиране на свободното време на всяко дете с цел подпомагане интегрирането му в детската общност, активно включване в цялостния живот на Кризисния център и създаване на условия за изява на индивидуалните му способности.
 • Работа със семействата – родители, близки и роднини, членове на разширеното семейство и други значими за детето хора.

Ред за предоставяне на социалните услуги съгласно Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и Закона за социалното подпомагане:

 • По издадено от дирекция „Социално подпомагане” направление за ползване на социални услуги за определен срок, на основание на което Кризисният център сключва договор със законен представител на детето за предоставяне на социална услуга за детето.
 • По издадена от дирекция „Социално подпомагане” временна заповед за определен срок.
 • По издадена от Районно полицейско управление заповед за предоставяне на мярка „полицейска закрила” за срок до 48 часа.
 • При данни за насилие над дете, констатирано от екип на Центъра за работа с деца на улицата и подаден сигнал до съответния Отдел за закрила на детето за спешно настаняване в Кризисния център.

Продължителността на престоя на децата в Кризисния център може да бъде:

 • Краткосрочен – до три месеца.
 • Дългосрочен – над три месеца, но не повече от шест месеца.

Персонално за всяко дете се полагат професионални грижи за преодоляване на травматичните последици от ситуацията на криза, за реинтегриране (връщане) на детето в биологичното му семейство или настаняване при близки и роднини. За някои деца след престоя в Кризисния център се осигурява настаняване в специализирана институция (Дом за деца) или в приемно семейство, което се решава от съответната дирекция „Социално подпомагане”.