КОМПОНЕНТ "ВЪЗДУХ"


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Столична община кани заинтересованите страни на 15.07.2019 г. от 18,00 – 20,00 часа в зала № 5 в сградата на Столична община с адрес: ул. „Московска“ № 33 на обществено обсъждане на Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“ от авторски колектив от 18,00 – 18,30 часа
  2. Въпроси и отговори от 18,30 – 20,00 часа

Повече информация е публикувана на портала на Столична община за обществени консултации в секция Обществени консултации. Всички документи могат да бъдат намерени електронно на посочената секция.

Лице за контакт: Теодора Полимерова – директор на д-я "Климат, енергия и въздух", ел. адрес: t_polimerova@sofia.bg, тел. 02/9041362.
 ПРОЕКТ на Задание за разработване/актуализация на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния  въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г." (публикувано на 25.09.2018 г., с отразени предложения).

Таблица с предложения от заинтересовани страни (публикувано на 27.08.2018 г. )Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година

Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година"

Справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Таблица с предложения, получени от граждани, бизнес и НПО – отразени/неотразени

ПоканаСтратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент, отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия и други източници на емисии на територията на Столична община

Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на територията на Столична община


Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община 2011 – 2014 година

Анализ и оценка на изпълнението на програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община за периода 2011 – 2014 година
 

ДАННИ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ