УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 580 по Протокол № 53 от 28.07.2016 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:
    гр. София, пл. Славейков № 4, на вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
    Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 580 по Протокол № 53 от 28.07.2016 г.

- по електронен път:
    На ел. поща: dko_so@mail.bg
    На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
    Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 580 по Протокол № 53 от 28.07.2016 г.

2. Форма на обществената консултация:
    Писмени консултации

3. Период на консултацията:
    30 (тридесет) дни – от 08.06.2018 г. до 08.07.2018 г.

4. Съдържание на документацията:
    4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-4101/07.06.2018 г. относно Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 580 по Протокол № 53 от 28.07.2016 г.;
    4.2. Проект на промени в Правилата за работа на Столична програма "Култура";
    4.3. Мотиви

5. Координати за връзка:
    Биляна Балева – юристконсулт на дирекция "Култура", тел.: 02/987-28-27, ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори:
    https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.