ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет аутистичен спектър)

Адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 168А, партер
Директор: Ани Андонова
Тел: 02 920 24 93

Капацитет: 60 места

Целеви групи:
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за деца и младежи с проблеми в развитието от аутистичния спектър.

Предлагани дейности:

 • Работа за социална интеграция и участие на клиентите в живота на общността;
 • Рехабилитационна и терапевтична работа;
 • Обучителни и образователни програми;
 • Работа със семейства и близки на аутистични лица;
 • Осъществяване на връзки с обществеността и медиите;
 • Организиране на свободното време и отдиха на клиенти на Центъра;
 • Развиване на изследователска и научна дейност;
 • Набиране и обучение на доброволци.

Ред за предоставяне на услугата:
След проведена среща по предварителна заявка със специалисти на Центъра родителите посещават отдел „Закрила на детето” по местоживеене. Въз основа на подадена молба и приложени документи съответната дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” извършва социална оценка на потребностите на лицето и издава Направление за ползване на социална услуга, даващо възможността детето да посещава Центъра – чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Необходими документи за прием в Центъра
За деца:

 • Направление за социална услуга;
 • Медицинска документация – епикриза;
 • Копие от Акт за раждане;
 • Копие от лична карта на родител/ настойник;
 • Договор;
 • Молба;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Копие от социална оценка, ако има такава;
 • Снимка.

За младежи над 18 години:

 • Заповед за ползване на социална услуга;
 • Медицинска документация – епикриза;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Социална оценка и по чл. 12 от ЗИХУ, ако има такава;
 • Договор;
 • Молба;
 • Снимка.

При необходимост Центърът може да изиска и други документи.

За повече информация посетете интернет страницата на Центъра.