Публикувано  на 17.12.2021 г.

Доклад на Столична община за резултатите от извършената самооценка по CAF за периода 2018 – 2020 г.

 


ПРОВЕДЕНО Е ПЪРВОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО CAF В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В периода 14 – 16 септември 2021 г. в Столична община се проведе Първото специализирано обучение на екипа по внедряване на модела CAF в Столична община, с лектор: Мими Йотова – ръководител на Ресурсния център по CAF и национален CAF кореспондент.

CAF 2020 беше представен и на секретаря на Столична община и директорите на дирекции. Изпратена им беше и брошура с кратка обобщена информация за модела.

 

   


СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТАРТИРА ВНЕДРЯВАНЕТО НА МОДЕЛА CAF


Столична община като администрация, целяща задоволяването на гражданското общество в сферата на административно, правното и информационно обслужване, дигитализацията, осигуряването на обществения ред и сигурността, защитата на населението при бедствия, аварии, инциденти, териториалното и селищно устройство, благоустрояването и комуналните дейности на местно ниво, финансово-стопански дейности, управлението на общинската собственост, образованието, културата и здравеопазването на местно ниво, социалните дейности, управлението и развитието на дейностите, свързани с превенцията на зависимости, спорта и туризма на местно ниво, прие и предизвикателството за внедряване на модела CAF с цел въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители и подкрепа в ежедневната им работа по предоставяне на качествени административни услуги.

Столична община сключи споразумение с Института по публична администрация за сътрудничество при внедряване на модела CAF в организацията. Моделът „Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework)" е по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяваща се с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор за публичния сектор. Основната му цел е подобряване качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът e базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване.

Столична община стартира внедряването на най-новата (пета) версия на модела – CAF 2020 – разработена от международната CAF група (националните CAF кореспонденти и експерти на държавите – членки на Европейския съюз) заедно с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация, Маастрихт.

Като най-нова версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за  „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.

Въвеждането на модела CAF в СО обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 11 служители, в който са включени ръководни служители и такива на експертно ниво от различни структурни нива, за да може чрез изследване да се обхване цялостната дейност на общинската администрация, да се изготви доклад за самооценка и план за подобряване съобразно стремежа на СО за непрекъснато усъвършенстване и подобряване на дейността.