Назад

Столична община подписа договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

На 16.02.2018 г. Столична община подписа Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – София“, част от процедура  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ за проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Оперативната програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (ОПРР 2014 – 2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014 – 2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). Също така ОПРР 2014 – 2020 е част от Споразумението за партньорство на Република България за програмния период 2014 – 2020 г. и е в съответствие с Националната програма за развитие България 2020, с Националната програма за реформи, с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. (НКПР), с Териториален дневен ред на ЕС 2020, със стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Приоритетната ос подкрепя модела на умерен полицентризъм, дефиниран в НКПР 2013 – 2025. Моделът определя пространствена политика, която стимулира основните центрове на растеж на регионално ниво – 10 града като двигатели на растеж и мрежа от балансиращи средни градове, които имат съществена роля за предоставяне на основни услуги за населението, за привличане на инвеститори и създаване на възможности за работа във/или близо до градовете, където хората живеят постоянно. Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013 – 2025 г.

Основната цел на мащабния проект е насочен към обновяване на обекти, попадащи в Зоната на публични функции с висока обществена значимост (О1)-Център. Тя се характеризира с концентрация на здравни, административни, производствени, транспортни и логистични функции, както и такива на комуналното стопанство. В нея са разположени множество обекти от социалната и образователна инфраструктура, културни институции, с градско, национално и регионално значение. ЦГЧ може да бъде разглеждана като ядро за комплексни културни функции и генератор на дейности, основни за културния живот на столицата. Добрата осигуреност на зоната с разнообразни и качествени туристически ресурси е предпоставка за големия туристически интерес. Обектите на културното наследство се характеризират с хармонично стилово, религиозно и естетическо съжителство. Тази територия се отличава с най-висока концентрация на недвижими културни ценности, напластена е богата история, овеществена физически в многобройните сгради, паметници и артефакти. Най-активните и посещавани градски площадни пространства са “Славейков”, “Ал. Невски”, “Народно събрание”, “Св. Неделя” и др. Това са знакови за града пространства. По-малките паркови пространства и градини са обикновено свързани с уникални обществени сгради или паметници. Такива са градината срещу СУ “Св. Климент Охридски”, градините на църквите “Св. Седмочисленици”, “Св. София” и др. Те често привличат различни посетители, обитаващите близките квартали, работещите в съседните сгради, преминаващите граждани и гости на столицата, децата от близките детски заведения, живеещите в квартала младежи и подрастващи. Използват се за почивка, транзитно преминаване, както и по време на културни и религиозни празници.

Като заключение може да се отбележи, че в Зона 2 и Зона 4 се намират знакови за града пространства: ул. „Граф Игнатиев“, пл. „П. Р. Славейков“, градината пред храм „Св. Седмочисленици“, пл. “Джузепе Гарибалди“ и пл. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ив. Шишман“, ул. „Солунска“ и ул. „6-ти септември“, определящи в най-голяма степен характера и идентичността на същинския център на съвременна София. За това допринасят многообразието от магазини и заведения за хранене, съчетаването на обитаване, работа и отдих. Те съдържат едни от най-значимите символи на София: Храм-паметника "Св. Александър Невски", пл. „Народно събрание“, бул. "Цар Освободител", църквата "Света София", сградата на Синодалната палата, Паметника на Незнайния войн, Паметника на Васил Левски, Некропола на антична Сердика, градинката "Кристал" и множество паметници. За особената сила на въздействие на тези градски пространства са съществени както духът на мястото, наситеността със символи и спомените за значими за София и България събития и личности, така и енергията на хилядите хора, живеещи, работещи или преминаващи тук 24 часа в денонощието. Двете зони представляват и важна туристическа дестинация. В нея се намират новопостроеният "Лувър" на София, Криптата, галерии и пазари за антиквариат и икони. Мащабните открити пространства позволяват масово събиране на хора, често десетки хиляди в случай на голям празник, събитие или демонстрации.

Изпълнението на целия проект е за срок от 24 месеца и дата на приключване 16.02.2020 г., а общата стойност на проекта е 46 078 473.32 лв. с ДДС, от които 35 037 844.89 лв. са финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, 6 183 149.11 лв. – национално финансиране и 4 857 479.32 лв. – собствено финансиране по проекта.

Още информация за Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. на http://www.eufunds.bg.