Назад

Столична община открива процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ – 2019 на 3 септември т.г.

За единадесета поредна година Столичната община ще подкрепи проектни инициативи на гражданския сектор в София чрез Програма „Европа“.

Проектни предложения ще се подават от 3 септември  2018 г. до 3 октомври 2018 г. до 17:30 ч. само по електронен път на сайта на Програма „Европа“. Насоките за кандидатстване, Методиката за оценка и класиране на проектите, документите и ръководството за онлайн кандидатстване могат да се видят на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg , в рубрика «Кандидатствай тук». Формулярът за кандидатстване ще бъде активен на 3 септември т.г. в 9.00 ч.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведат Информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и мястото на провеждането им ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“, както и в раздел „Новини” на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg .

Приоритетните области за 2019 г. са формулирани в съответствие с основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”,  Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014 – 2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.

Приоритетите на Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г. са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града, както и за реализиране на дейности в София като град на толерантността.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между гражданите, обществените организации и местната власт, и в частност за реализиране на дейности в София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.