Обратно Столична община – предстояща процедура за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улица, трасе на метрополитен и метростанции MCIII-15 и MCIII-16, публична общинска собственост в обхвата на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“

Публикувано на 02.11.2017 г.
 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улица, трасе на метрополитен и метростанции MCIII-15 и MCIII-16, публична общинска собственост в обхвата на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от МС 15 до МС 17 и Депо на Метрополитена“ съгласно действащ регулационен план на кв. „Овча купел“, гр. София и специализиран ПУЛ за изграждане на метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и ИПР, одобрен с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС и ИПР на обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“, одобрено с Решение № 556 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС, както следва:

1. Заповед № СОА17-РД-40-67/04.10.2017 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.4335.9564, (незастроен), с площ за отчуждаване 37 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4335.9542 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и Заповед № 18-7684/28.09.2016 г. на началника на СГКК – София, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“. Липсват данни за собственика на 14 кв. м от отчуждавания имот.

2. Заповед № СОА17-РД-40-66/04.10.2017 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.4334.9526, (незастроен), с площ за отчуждаване 927 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.1080 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „761-ва“. Липсват данни за собственика на 96 кв. м от отчуждавания имот.

 

3. Заповед № СОА17-РД-40-69/04.10.2017 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.4334.9523, (незастроен), с площ за отчуждаване 1 774 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.9281 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел 1“, бул. „Президент Линкълн“. Липсват данни за собственика на 217 кв. м от отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/