Обратно Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект „Лот 70 „Северна скоростна тангента“ – доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“

Публикувано на 21.12.2017 г.
 


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собственика на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ подробен устройствен план на м. НПЗ „Илиянци – запад“, гр. София, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на главния архитект на София), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Лот 70 „Северна скоростна тангента“ – доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“ – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращ се на територията на район „Надежда“ – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1369.2187, (незастроен), с площ 463 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-4484/22.06.2017 г. на началника на СГКК – София, находящ се в гр. София, р-н „Надежда“, Промишлена зона Илиянци, попадащ в улица, сума за обезщетение на собственика „Химснаб България“ АД – 26 391,00 лв. 

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в Дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. „Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Надежда“ за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

                                         /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/